Aanmelding en plaatsing

U kunt uw kind(eren) inschrijven door het aanmeldingsformulier, op te vragen bij Owiebowie, of te downloaden via de website. Indien er niet direct plaats is zal het kind op de wachtlijst worden geplaatst op volgorde van binnenkomst. Voor tweede en volgende kinderen in een gezin hanteert Kinderdagverblijf Owiebowie een voorrangsbeleid. Ruim een maand voordat het kind zal starten op het kinderdagverblijf, sturen wij alle gegevens toe om de overeenkomst in orde te maken. Enkele weken voor de plaatsing maken we een afspraak met u voor een intakegesprek en wenochtend. Tijdens dit gesprek worden gewoontes en bijzonderheden van uw kind besproken, terwijl uw kindje op dat moment een wenochtend heeft. Er wordt dan gesproken over een aantal bijzonderheden met betrekking tot bijvoorbeeld het verloop van de zwangerschap, bevalling, eerste periode na de geboorte, eten, slapen, zindelijkheid etc. Op deze manier proberen wij een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind, waardoor de wenperiode zo prettig mogelijk verloopt en het kind zich zo snel mogelijk op het gemak zal voelen. Wij hanteren zoveel mogelijk dezelfde rituelen die het kind thuis gewend is, mits het toepasbaar is binnen de groep. Wederzijdse eerlijkheid en open communicatie in deze wenperiode (en daarna ook natuurlijk) is van belang voor de vertrouwensband met de ouders en het kind.

De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat u een akkoord heeft gegeven op de overeenkomst in Niokids. Daardoor ontstaan, anders dan door het insturen van het inschrijfformulier, ook voor u verplichtingen.

Betaling:

Elke 27ste van de maand wordt er automatisch geïncasseerd voor de volgende maand. U betaald dus vooraf.

Tarieven:

€ 8,60 per uur vanaf januari 2022

Ouderbijdrage:

Jaarlijks vragen we een eenmalige ouderbijdrage van € 24,- per kind. Dit gaat via automatische incasso tegelijk met de eerste betaling voor de start.

Dit is onder andere een bijdrage voor het verjaardagscadeautje van uw kind, Sinterklaascadeautje, onze uitstapjes zoals het peuterbal, bosuitstapje, als ook de groentehapjes voor uw baby. Stroomt uw kind op een andere maand dan januari in, wordt het bedrag aangepast ( € 2,- per maand).

Het tarief is vastgesteld per dag en dient het gehele jaar, dus ook tijdens uw vakantieperiode, betaald te worden.

Bij afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte of vakantie) betaalt u normaal door.

Verrekening van extra dagen in een maand worden vermeld op een aparte factuur die u kunt vinden in uw Niokids portaal.

Wanneer er een betalingsachterstand optreedt, houden we ons het recht voor een kind in het uiterste geval de toegang tot het kinderdagverblijf te weigeren.

Opzegging

Bij vertrek van uw kind(eren) dient u tenminste een opzegtermijn van 1 maand in acht te nemen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren. Plaatsing kan ingaan op elke dag van de maand. Bij vermindering van uren of dagen geldt ook een opzegtermijn van één maand.

Op onze website kunt u zowel het opzegformulier vinden als ook het wijzigingsformulier. U kunt deze formulieren opslaan op uw bureaublad (rechts klikken op link, opslaan als, lokatie kiezen en opslaan). U kunt dan het formulier invullen, opslaan en naar ons mailen of persoonlijk afgeven op het kinderdagverblijf.

Daarnaast zijn de algemene voorwaarden vanuit de brancheorganisatie van toepassing.

Extra dagdeel en ruilen

Dagen ruilen en/of extra afnemen is ook mogelijk indien er nog plaats is op de gewenste dag.

Kinderdagverblijf Owiebowie en de ouders zijn een overeenkomst aangegaan met daar in de opvang van de kinderen op basis van vaste contracturen en vaste dagen per week.

Er zijn echter situaties waarop ouders geen gebruik willen of kunnen maken van die dagen/dagdelen. Om ouders hierin tegemoet te komen hanteren we een ruilbeleid.

Hieronder is beschreven hoe Kinderdagverblijf Owiebowie omgaat met het ruilen van dagen, waardoor ouders niet-gebruikte opvangdagen op een ander moment kunnen opnemen.

Dit ruilbeleid is een verbreding van de dienstverlening waar ouders geen rechten aan kunnen ontlenen. Er is een maximum aantal dagen van 6 ruilingen vastgesteld.

Het toezeggen van een ruildag is geen verplichting. Het moet binnen de groep en werkzaamheden van die dag passen.

Wanneer wij het vanuit pedagogisch oogpunt niet verstandig vinden dat een kind ruilt bijvoorbeeld doordat het een kind is dat moeilijk went en er die de dag twee voor het kind “vreemde” gezichten op de groep staan.

Vaste voorwaarden

Ruilen kán altijd als het mogelijk is in de groep (leidster-kindratio). Er wordt geen extra personeel voor ingezet.
Ruilen is gebonden aan het kind, ruildagen kunnen niet ingezet worden voor broertjes of zusjes.

Wanneer de opvang eindigt, vervallen alle nog openstaande dagen/ dagdelen om te ruilen. Ouders krijgen nooit geld terug.
Het ruilen geldt per kalenderjaar.
Feestdagen kunnen niet geruild worden. Het gaat dan om de dagen waarop de opvang, conform de CAO, gesloten is ( Dit is in ieder geval op: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag, 2e Pinksterdag, Kerstmis en 5 mei (1x per 5 jaar).

Ziekte en (zomer)vakanties kunnen niet worden geruild.

Aanvragen en afmelden.

Een voorwaarde is dat het kind vooraf is afgemeld bij de pedagogisch medewerkers/Niokids
Ruildagen kunnen via Niokids worden aangevraagd. De ruiling kan door ons/ Niokids op zijn vroegst een maand vooraf worden geaccepteerd, omdat dan de gehele vaste planning bekend is.

Wijzigen opvangdagen.

Het kan voorkomen dat ouders structureel op een andere dag moeten gaan werken en daardoor op een andere dag opvang nodig hebben. Deze wijziging kunt u aanvragen door het wijzigingsformulier in  te vullen en naar ons toe te sturen per mail naar info@owiebowie.nl of persoonlijk bij ons af te geven.

Te laat ophalen van kinderen.

Wanneer u uw kind later ophaalt dan de afgesproken contracttijden wordt dit door de PMer geregistreerd op een formulier en krijgt u de volgende maand een afschrijving van de extra uren.

Normale gang van zaken:

De ouder komt ná 7.00 uur of vóór 18.00 uur het kinderdagverblijf binnen.
Ouder(s)/ verzorger(s) worden tijdens het kennismakingsgesprek op de hoogte gesteld van het bestaan en de werkwijze van deze regeling.

Werkwijze

Te laat ophalen houdt in: 15 minuten na de afgesproken ophaaltijd opgenomen in het contract.
Indien er sprake is van zeer incidenteel te laat komen door omstandigheden, waarvan de ouder melding heeft gemaakt (bijv. telefonisch contact) ligt het voor de hand dat een boete niet het juiste middel is.