Bij Kinderdagverblijf Owiebowie wordt uw kind begeleid door enthousiaste, professionele pedagogisch medewerkers. Alle pedagogisch medewerkers hebben een kind-gerichte opleiding gehad: Pedagogisch Werk of Gespecialiseerd Pedagogisch Werk.

Daarnaast volgen zij elk jaar verschillende trainingen, bijvoorbeeld in het werken met ons pedagogisch beleid, meldcode kindermishandeling, (kinder) EHBO, BHV, enz.

Ook hebben alle vaste medewerkers de cursus baby en peutermassage gevolgd wat wij met liefde en plezier inzetten op Owiebowie.

Tussen 2018 en 2022 zullen alle PMers verschillende opleidingen gaan volgen zodat er meerdere specialismen zullen zijn en expertises waar we gebruik van kunnen maken.

Zo heeft 1 van de medewerkers begin 2018 de opleiding tot ‘Babyspecialist’ voltooid. En zullen de komende tijd de andere medewerkers volgen.

De eigenares, Denise, heeft naast het aansturen van de algehele organisatie, tevens een coachende rol naar het team in de breedste zin van het woord, maar zeker ook gericht op de pedagogiek.

Verder is 1 van de pedagogisch medewerkers, assistent leidinggevende. Bianca voert naast de reguliere pedagogisch medewerkertaken, meerdere gedelegeerde leidinggevende taken uit en zorgt ze er voor dat de dagelijkse gang van zaken op een optimale wijze doorgang kan vinden. Ook richt zij zich samen met Denise op het beleidsmatige gedeelte van Owiebowie.

We streven naar zoveel mogelijk continuïteit in een team. Wanneer een pedagogisch medewerker ziek is of een dag vrij heeft, wordt zij vervangen door een vaste invalkracht. U zult dan ook voelen hoe hecht en goed op elkaar ingespeeld ons team is.

Naast de pedagogisch medewerkers en de eigenares is er ook een vrijwilliger werkzaam met een verstandelijke beperking. Zij verricht licht ondersteunend werk. Wij vinden haar aanwezigheid een absolute meerwaarde binnen ons team. Naast de huishoudelijke werkzaamheden, heeft ze ook een klik met de kinderen en is het heerlijk om haar tussen en met de kinderen te zien spelen. Binnen ons eigen team heeft ze een vaste begeleidster , en daarnaast een jobcach vanuit SDW met wie wij een nauw contact hebben.
Stagebeleid

Stagiaires

Kinderdagverblijf Owiebowie is een erkend leerbedrijf. Dit houdt in dat we aan bepaalde regels voldoen om een stagiaire goed te kunnen begeleiden van meerdere opleidingniveau’s. Een stagiaire is altijd als extra persoon op de groep. Ze zal niet in plaats van een pedagogisch medewerker ingeroosterd worden. Een stagiaire heeft in het begin beperkte taken, die naar mate de stage vordert uitgebreid worden. Een stagiaire wordt niet alleen gelaten met een groepje kinderen.

Mentorschap

Het mentorschap houdt in dat ieder kind een mentor krijgt toegewezen. Deze mentor houdt de ontwikkeling en het welbevinden van het kind dagelijks in de gaten. Door te observeren en te overleggen met de andere pedagogisch medewerkers krijgt de mentor een duidelijk beeld over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Dit zal over het algemeen een pedagogisch medewerker zijn die uw kind het meeste ziet op de opvangdagen.

Op het intakeformulier geven de ouders bij aanvang toestemming dat zij ermee akkoord gaan dat hun kind wordt geobserveerd en gevolgd gedurende de gehele opvangperiode.

De mentor bespreekt, minimaal 1 keer per jaar, de bevindingen met u als ouders. Hierdoor blijft er een mooie koppeling tussen het kinderdagverblijf en de thuissituatie. Het voordeel van het mentorschap is dat u als ouder weet bij wie u terecht kan. Ook is op deze manier gelijk duidelijk met wie de oudergesprekken gevoerd worden.

Onze observatiemethode is vooral gericht op het welbevinden van het kind. Uiteraard worden ook alle ontwikkelingen van het kind nauwlettend gevolgd en in een verslag beschreven.

Een mentor volgt het kind tot het vierde levensjaar en zorgt dan ook voor een vloeiende overgang naar het basisonderwijs.

U wordt na de start van uw kind geïnformeerd door de pedagogisch medewerker die het mentorschap van uw kind op zich neemt. Zij doet dit officieel via een mailtje naar de ouders. Omdat wij de voorkeur geven aan persoonlijk contact, wordt dit ook op de eerste breng dag mondeling vermeld. Tevens kunnen de ouders het inzien op het ouderportaal in Niokids.

Indien een mentor langere periode afwezig is zal het mentorschap (tijdelijk) worden overgenomen en wordt u daarover persoonlijk geïnformeerd. De pedagogisch medewerker die tijdelijk de vervangend mentor is zal dit zowel per mail kenbaar maken aan u en dit ook persoonlijk mondeling door communiceren.

Heeft u buiten het jaarlijkse gesprek behoefte aan een persoonlijk gesprek of zijn er problemen/vragen die u nader wilt bespreken, dan kunt u altijd een ouder gesprek aanvragen.

Eens per jaar wordt in ieder geval een oudergesprek gepland. Wij zien het kind de gehele dag en hebben zicht op zijn ontwikkeling. Als er problemen zijn met uw kind, wordt in overleg met u, bekeken wat het beste is voor het kind.Einde opvang: de overgang naar de basisschool.

Einde opvang: De overgang naar de basisschool

Bij het einde van de opvangperiode wordt er met de ouders een eindgesprek gepland. Dit gesprek wordt geleid door middel van een overdrachtsdocument. Dit document is opgesteld in samenspraak met de Gemeente Roosendaal, verschillende kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Roosendaal. De pedagogisch medewerker vult dit boekje behorende bij het overdrachtsdocument peuter-kleuter in om zo de zienswijze over het kind zorgvuldig over te dragen aan de basisschool. Wanneer er door de pedagogisch medewerker een ondersteuningsbehoefte bij het kind is gesignaleerd, vult zij/hij het plusboekje in als overdrachtsdocument.

Het overdrachtsdocument sluit aan op de doelen voor het jonge kind (taal, rekenen en sociaal-emotioneel) en past in de cyclus van opbrengstgericht werken met name door de toevoeging van een apart onderdeel voor rekenen.

De pedagogisch medewerker bespreekt het overdrachtsdocument met de collega en/of leidinggevende en tot slot uitgebreid met de ouders.

Het doel van de overgedragen informatie is de leerkracht van de basisschool extra informatie te geven als het kind op school komt.

De ouders krijgen het document in tweevoud mee, 1 exemplaar te overhandigen op school, 1 exemplaar voor thuis. We laten de keus bij de ouders om het document te overhandigen op school.

Kinderdagverblijf Owiebowie staat altijd open voor een warme overdracht met de desbetreffende leerkracht van de basisschool van het kind indien daar behoefte naar is.

Ouders geven via een formulier in het overdrachtsdocument toestemming voor contact tussen de leerkracht en de Owiebowie mentor van hun kind.